Pan Aroma Wax Melt Kit- Bergamot & Mandarin

0.35 kg
£2.20


1x Wax burner

6x Bergamot & Mandarin wax melts